كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
سخنان زرغونه عطا درباره شخصيت احمد محمود امپراطور ...... شنبه 98/11/19
نشـــــان درگــــه و کويت نديدم ...... دوشنبه 98/11/14
تا سروري در دست بد و لنده غر افتاد ...... دوشنبه 98/10/30
در کار ملک شخص توانگر ضرورت است ...... دوشنبه 98/10/30
درود ملت هميشه حاضر در بازار وهمآلود بحث و سياست هاي جهاني ...... دوشنبه 98/10/23
برف باري در کابل ...... چهارشنبه 98/10/18
عمريست دلم پُر بوُد از رنج زمانه ...... چهارشنبه 98/10/11
عمريست دلم پُر بود از رنج زمانه ...... چهارشنبه 98/10/11
تاثرم به مردمانِ سر زمين است ...... دوشنبه 98/10/9
خدا نکرده اگر دل به غم دچار افتد ...... شنبه 98/10/7
شبِ چله شبِ يلدا ...... پنج شنبه 98/10/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها