كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
منتظر معجزه نيستم ...... سه شنبه 99/12/12
صدقه ميشم قامت و رفتارته ...... سه شنبه 99/12/12
غريق رحمت للعالمين گشتم نفهميدم ...... سه شنبه 99/12/12
هر کجاي است دشمن دشمن است ...... سه شنبه 99/12/12
رحلت سرا ...... سه شنبه 99/12/12
باده اي پير مغانت بخورم ...... سه شنبه 99/12/12
پاس نان و نمک ...... سه شنبه 99/12/12
امشب تو بيا پشت قلعه منتظر هستم ...... سه شنبه 99/12/12
شعر داملا محمد ارباب محزون ...... سه شنبه 99/12/12
مخمس احمد محمود امپراطور ...... سه شنبه 99/10/23
  ==>   ليست آرشيو شده ها