كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
چشم خود را به خون حنا بستم ...... يكشنبه 99/8/4
ز دست دادم و اکنون دگر توانم نيست ...... يكشنبه 99/8/4
چشم اين طايفه دندان دارد ...... يكشنبه 99/8/4
بيا تو يک غزلِ تازه از بهار بخوان ...... يكشنبه 99/8/4
تو با اين سياستِ ناساز کشور را چتل کردي ...... يكشنبه 99/8/4
اي باده نوش دلبرِ خورشيد پيکرم ...... يكشنبه 99/8/4
ني شراب و ني سگرت، ني به چرس خو کردم ...... يكشنبه 99/8/4
از ثروتِ گداي توانگر بگو بخند ...... يكشنبه 99/8/4
حيرت از حسنِ مه لقا مانديم ...... يكشنبه 99/8/4
هنوز زنده ايم و تا هنوز مي خنديم ...... يكشنبه 99/8/4
  ==>   ليست آرشيو شده ها