كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
پيرهن را به شفاي که به کنعان به برم ...... چهارشنبه 97/6/28
عشق يک فاصله ما بيــن دو تا انسان است ...... يكشنبه 97/6/25
نجوايي دل عنوان شعر احمد محمود امپراطور ...... پنج شنبه 97/6/22
ميان جزر و مدي موجِ آب مي سوزم ...... يكشنبه 97/5/21
در اين شبانه روز دعايم نمي کني؟ ...... يكشنبه 97/5/21
مخمس امپراطور به غزل فرشيدورد ...... شنبه 97/5/20
ديدار با محترم مسعود خليلي ...... پنج شنبه 97/5/11
نماي شهر کابل از کوه چهلستون ...... شنبه 97/5/6
شعر در قالب مخمس ...... چهارشنبه 97/5/3
از تولد تا رحلت بخش اول ...... سه شنبه 97/5/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها