سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

وقتـــی بنـــاز خنــــده ی مستانه میکنی آتش بجـــانِ از خـــــود و بیگانه میکنی تا می نهی قـــــدم تو به عرشِ خیالِ من درهوش و عضو عضوِ تنم خانه میکنی از من تو میبـــــری هوسِ دهـــرِ نابکام تا بــــاده نـوش و ســــاکن میخانه میکنی جــــامِ بلورِ چشــــمِ تـو دارد میء بهشت پیـهم شـــراب همــــــــدلی پیمانه میکنی خیــــزد ز عطرِ گیسوی تو بوی نوبهار تا، تار، تار زلفِ خـــودت شانه میکنی سوی تو بال و پـر شکند شوخیء هوس این جسمِ ناتــــوان شـــده پروانه میکنی در خاک میـزنی و بخون میکشی دریغ چون امتحـــــانِ عاشـــقِ جانانه میکنی باشد بیـــان شعر، مــــــداوای غصه ام تا حشــــر یاد و خــاطرم افسانه میکنی چشـــمِ امیــــــدِ من برهت باشد انتظار آخر سفــــر به کلبه ی ویرانه میکنی ای آفتـــــــــابِ مملکتِ عشقِ جاویدان محمود را به پاس چـــهِ دیوانه میکنی ------------------------------------ بامداد چهارشنبه 29 جدی ( دی ) 1395 هجری شمسی که برابر میشود به 18 جنوری 2017 ترسایی ســـــــــرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان Love friendship Fancy Throne


وقتـــی بنـــاز خنــــده ی مستانه میکنی

آتش بجـــانِ از خـــــود و بیگانه میکنی

تا می نهی قـــــدم تو به عرشِ خیالِ من

درهوش و عضو عضوِ تنم خانه میکنی

از من تو میبـــــری هوسِ دهـــرِ نابکام


تا بــــاده نـوش و ســــاکن میخانه میکنی

جــــامِ بلورِ چشــــمِ تـو دارد میء بهشت

پیـهم شـــراب همــــــــدلی پیمانه میکنی

خیــــزد ز عطرِ گیسوی تو بوی نوبهار

تا، تار، تار زلفِ خـــودت شانه میکنی

سوی تو بال و پـر شکند شوخیء هوس

این جسمِ ناتــــوان شـــده پروانه میکنی

در خاک میـزنی و بخون میکشی دریغ

چون امتحـــــانِ عاشـــقِ جانانه میکنی

باشد بیـــان شعر، مــــــداوای غصه ام

تا حشــــر یاد و خــاطرم افسانه میکنی

چشـــمِ امیــــــدِ من برهت باشد انتظار

آخر سفــــر به کلبه ی ویرانه میکنی

ای آفتـــــــــابِ مملکتِ عشقِ جاویدان

محمود را به پاس چـــهِ دیوانه میکنی

------------------------------------

بامداد چهارشنبه 29 جدی ( دی ) 1395 هجری شمسی


که برابر میشود به 18 جنوری 2017 ترسایی

ســـــــــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان
تاریخ : چهارشنبه 95/10/29 | 9:18 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

 دلـــم در داغِ هجران میکند رقص سرم با تیــــغِ عریان میکند رقص شــــدم تا رهسپـــــارِ مکتبِ عشق غبــــــارم در بیـابان میکند رقص ز درد من مگوییــد و مپــــــرسید پیء دارو، و درمـان میکند رقص چــو آن طفلِ نبینـــد روی مــــادر ســرشکم تــا گریبان میکند رقص من از آن شوخِ بی پـروا چه گویم بخاک افکند و خندان میکند رقص تنِ بی جان من در دشت هجــرش میـــانِ تیــــرِ مژگان میکند رقص بسوزد سینـــــه ام در آتشِ غـــــم به شهرم خونِ انسان میکند رقص تواضـع و کم تکبــــر است بسیار به حالِ این پریشـان میکند رقص ز آهنگِ غــــمِ دیرینـــــــه ی من به پا زنجیــرِ زندان میکند رقص از این فریــــــادِ محمودِ بد ایـــام قلـــم در ثبتِ دیوان میکند رقص ----------------------------- دوشنبه 27 جدی ( دی ) 1395 آفتابی که برابر میشود به 16 جنوری 2017 ترسایی ســــرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان


دلـــم در داغِ هجران میکند رقص

سرم با تیــــغِ عریان میکند رقص

شــــدم تا رهسپـــــارِ مکتبِ عشق

غبــــــارم در بیـابان میکند رقص

ز درد من مگوییــد و مپــــــرسید


پیء دارو، و درمـان میکند رقص

چــو آن طفلِ نبینـــد روی مــــادر

ســرشکم تــا گریبان میکند رقص

من از آن شوخِ بی پـروا چه گویم

بخاک افکند و خندان میکند رقص

تنِ بی جان من در دشت هجــرش

میـــانِ تیــــرِ مژگان میکند رقص

بسوزد سینـــــه ام در آتشِ غـــــم

به شهرم خونِ انسان میکند رقص

تواضـع و کم تکبــــر است بسیار

به حالِ این پریشـان میکند رقص

ز آهنگِ غــــمِ دیرینـــــــه ی من

به پا زنجیــرِ زندان میکند رقص

از این فریــــــادِ محمودِ بد ایـــام

قلـــم در ثبتِ دیوان میکند رقص

-----------------------------

دوشنبه 27 جدی ( دی ) 1395 آفتابی

که برابر میشود به 16 جنوری 2017 ترسایی

ســــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان
تاریخ : سه شنبه 95/10/28 | 10:19 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر
اولین بارش برف در شهر کابل فرصت خوب بود برای من و

لیمو مونس تا باهم عکس یادگاری بگیریم

 اولین بارش برف در شهر کابل فرصت خوب بود برای من و لیمو مونس تا باهم عکس یادگاری بگیریم سه شنبه 14 جدی ( دی ) 1395 هجری خورشیدی? احمد محمود امپراطور
گرگ سگ وفادار احمد محمود امپراطور

سه شنبه 14 جدی 1395 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 03 جنوری 2017 ترسایی
تاریخ : چهارشنبه 95/10/15 | 10:9 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

ازاین آسیمه سر عمرِ که کردند زندگی نامش خدا میــداند و دانـم، که باشد مــرگ طولانی بیت غزل احمد محمود امپراطور شاعر و نویسنده پارسی گو


ازاین آسیمه سر عمرِ که کردند زندگی نامش

خدا میــداند و دانـم، که باشد مــرگ طولانی


امپراطور
تاریخ : چهارشنبه 95/10/15 | 10:1 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

غزلیات و مخمسات احمد محمود امپراطور شاعر جوان و کلاسیک سرا محبـــــــــت در دل تنگ آفریدند بــــرای آشتـــــــی جنگ آفریدند برِ افهـــــــام و تفهیــــــــمِ خلایق لســــان و صوت وآهنگ آفریدند ضعیفان گشتــه اند مستخدم زور به شاهــان کاخ و اورنگ آفریدند به قـــدرت تا رسد پای حریصان سیـــــاست را، ز نیرنگ آفریدند زمان را همرهی ساعت شمارند به گام گیتــــــی فرسنگ آفریدند دماغ نشــــــه ی دُردی کشان را ز دود تـــــــازه ای بنگ آفریدند شود آیینــــــــه تا روشنگرِ چشم بساطِ تکیـــــه اش زنگ آفریدند بهر جای که انسان پـــا نهادست بـــــرای خویش فرهنگ آفریدند رمیـــــدن را به آهو هدیه کردند به مرغــــان فلک چنگ آفریدند رخِ زیبـــــای عالــم پوشِ هستی ندانــم از چــــه ارژنگ آفریدند مکدر کی شود افــــــکار محمود به مثـــــل آب بی رنگ آفریدند ----------------------------- بامداد یکشنبه 12 جدی ( دی ) 1395 هجری خورشیدی که برابر میشود به اول جنوری 2017 میلادی ســـــــرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان

بهترین ها عاشقانه از دفتر خاطرات و اشعار احمد محمود امپراطور

محبـــــــــت در دل تنگ آفریدند

بــــرای آشتـــــــی جنگ آفریدند

برِ افهـــــــام و تفهیــــــــمِ خلایق

لســــان و صوت وآهنگ آفریدند

ضعیفان گشتــه اند مستخدم زور


به شاهــان کاخ و اورنگ آفریدند

به قـــدرت تا رسد پای حریصان

سیـــــاست را، ز نیرنگ آفریدند

زمان را همرهی ساعت شمارند

به گام گیتــــــی فرسنگ آفریدند

دماغ نشــــــه ی دُردی کشان را

ز دود تـــــــازه ای بنگ آفریدند

شود آیینــــــــه تا روشنگرِ چشم

بساطِ تکیـــــه اش زنگ آفریدند

بهر جای که انسان پـــا نهادست

بـــــرای خویش فرهنگ آفریدند

رمیـــــدن را به آهو هدیه کردند

به مرغــــان فلک چنگ آفریدند

رخِ زیبـــــای عالــم پوشِ هستی

ندانــم از چــــه ارژنگ آفریدند

مکدر کی شود افــــــکار محمود

به مثـــــل آب بی رنگ آفریدند

-----------------------------
بامداد یکشنبه 12 جدی ( دی ) 1395 هجری خورشیدی

که برابر میشود به اول جنوری 2017 میلادی

ســـــــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان
تاریخ : دوشنبه 95/10/13 | 11:13 صبح | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

سر در رهــی تو کشیدنم بهِ خون گشتــــه ام و تپیدنم بهِ ای چاشنی خـوار باده نوشم از لعـــــل لبـــت چشیدنم بهِ اینــــگونه محبت کـه داری نسج ز وفـــــــــــا تنیدنم بهِ افراشتــــه ی قد چو سروت گر سجــــده نشد، خمیدنم بهِ در پهنــــه ی عشق تا فتادم ســــوی تو ز دل رمیدنم بهِ هر چیز تویی دگر چه لازم از هستــــی فقــط بریدنم به دل مـال که بود کس نفهمید در هــر تپش اش پزیدنم بهِ یک قطره شـدم بدامن چشم پیــــش قــــدمت چکیدنم بهِ دشنام بده اگر چه تلخ است لیــــکن ز لبـــت شنیدنم بهِ پـای که بسویت آیدم نیست با عطر غــــزل وزیدنم بهِ انــدر قفسم چو مرغ بسمل فــــکر و هوسی پریدنم بهِ نی نسیـه نه مفت میدهندم زان رو بـــروم خریدنم بهِ محمود درین جهـان غوغا گفتـــا که تــــرا گزیدنم به ----------------------- سه شنبه 07 جدی 1395 هجری خورشیدی که برابر میشود به 27 دسامبر 2016 میلادی ســـــــــــرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان


سر در رهــی تو کشیدنم بهِ

خون گشتــــه ام و تپیدنم بهِ

ای چاشنی خـوار باده نوشم

از لعـــــل لبـــت چشیدنم بهِ

اینــــگونه محبت کـه داری

نسج ز وفـــــــــــا تنیدنم بهِ

افراشتــــه ی قد چو سروت

گر سجــــده نشد، خمیدنم بهِ

در پهنــــه ی عشق تا فتادم

ســــوی تو ز دل رمیدنم بهِ

هر چیز تویی دگر چه لازم

از هستــــی فقــط بریدنم به

دل مـال که بود کس نفهمید

در هــر تپش اش پزیدنم بهِ

یک قطره شـدم بدامن چشم

پیــــش قــــدمت چکیدنم بهِ

دشنام بده اگر چه تلخ است

لیــــکن ز لبـــت شنیدنم بهِ

پـای که بسویت آیدم نیست

با عطر غــــزل وزیدنم بهِ

انــدر قفسم چو مرغ بسمل

فــــکر و هوسی پریدنم بهِ

نی نسیـه نه مفت میدهندم

زان رو بـــروم خریدنم بهِ

محمود درین جهـان غوغا

گفتـــا که تــــرا گزیدنم به
-----------------------
سه شنبه 07 جدی 1395 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 27 دسامبر 2016 میلادی

ســـــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان
تاریخ : سه شنبه 95/10/7 | 8:42 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

گشنــــــگان اینجـــــا نشسته انتظار اشکنه یارب امشب رزق مـــــا شد اختیار اشکنه ملتِ برخــــاست در تسخیــــر افلاک برین ملت غمگیــــن ما شــــد جـــان نثار اشکنه سفره خالی شد ز نحس چوکی داران غلیـم نشه ی کبـــــــر دنی بشکست خمار اشکنه جمع از سیــری کفید و جمع از لب تشنگی جمع دیگر تشنــــــــه کام و سوگوار اشکنه کار دولت شد خراب و آبــــــرو را آب برد بی چراغی شـــد دراینجــا پرده دار اشکنه یک شب از بوی غــــذا تـازه نمیگردد دلی بســـکه بی نانی فشـــــــارد روزگار اشکنه شـام اگر روشن شود در خیمه ی سرد فقیر هم فتیــــر و پیــــاوه آیــــد در قطار اشکنه تا به محمود لقمه از خوان کرم ارزانی شد گفت امشـب ماند بـــــر مــــا یادگار اشکنه -------------------------------------- پنجشنبه 25 قوس 1395 هجری خورشیدی که برابر میشود به 15 دسامبر 2016 میلادی ســـــرودم کابل/افغانستان اشکنه: غذایی آبدار مانند سوپ که با آب، پیاز، آرد، تخم‌مرغ، چکه، شیر? انگور وغیره تهیه می‌شود.


گشنــــــگان اینجـــــا نشسته انتظار اشکنه

یارب امشب رزق مـــــا شد اختیار اشکنه

ملتِ برخــــاست در تسخیــــر افلاک برین

ملت غمگیــــن ما شــــد جـــان نثار اشکنه

سفره خالی شد ز نحس چوکی داران غلیـم


نشه ی کبـــــــر دنی بشکست خمار اشکنه

جمع از سیــری کفید و جمع از لب تشنگی

جمع دیگر تشنــــــــه کام و سوگوار اشکنه

کار دولت شد خراب و آبــــــرو را آب برد

بی چراغی شـــد دراینجــا پرده دار اشکنه

یک شب از بوی غــــذا تـازه نمیگردد دلی

بســـکه بی نانی فشـــــــارد روزگار اشکنه

شـام اگر روشن شود در خیمه ی سرد فقیر

هم فتیــــر و پیــــاوه آیــــد در قطار اشکنه

تا به محمود لقمه ارزانی  شد از خوان کرم

گفت امشـب ماند بـــــر مــــا یادگار اشکنه

--------------------------------------

پنجشنبه 25 قوس 1395 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 15 دسامبر 2016 میلادی

ســـــرودم

کابل/افغانستان


اشکنه:

غذایی آبدار مانند سوپ که با آب،

پیاز، آرد، تخم‌ مرغ، چکه، شیره ی انگور وغیره تهیه می‌شود.
تاریخ : شنبه 95/9/27 | 2:35 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

ارجمند گرامی برادر زاده عزیز محمود امپراطور شاعر قلبا تبریک به تو ای سخن سرا زیرک و دانا پیوند وصلت تو خجسته ومبارک باشد دایما هنگامی خبر مسرت انگیز ایام شاهیت برایم مسموع افتید این خبر خوش باعث شعف خاطرم گردید. چون من همنشین قرین و مصاحب نزدیک پدر فاضل و دانشمندت بودم در روز گار غم شادی با شما بودم و خواهم بود می خواهم به نوبه خود پیام تبریکی خویش را به این چند سطر حرف و سخن ناموزون را به عنوان تحفه یکی از ( خرابات نشینان ) محفل حال دل و سخن از طبع نا ساز گار در حالت کسالت مزاجی و قلب بیمار افکار و گفته های دلم را روی اوراق دنیایی مجازی نقشبند سازم ( به شما و مادر مبارکت ) عرض تبریک تقدیم نمایم ارجمند دوست داشتنی محمود جان خودت توانستی که در زمان حیات پدر جان و هنگامی که اسیر بستر بیماری بود از آزمون بزرگ موفق کامیاب و سر بلند بدر آیی و دعای کنگورچی بزرگوار را کمایی کنی و از دعا خیر شان در حق خود مستفید گردی خودت خلف صالح یاور صاحب هستی و خواهی بود میدانم که در این روز گار و این آشفته بازار از مشتریان سفله خریداران بسیار داشتی از رنج نیش خار، مبارک است که در کنار گل بی خار غنودی خوشا به حالی کسانیکی مثلی شما با عزت و آبرو ( شاه و داماد ) میشود ازین وصلت که بذر آدمیت و انسانیت بارور میگردد خداوند (ج) هر جوان با ایمان و با اخلاص را نصیب مردم نیکو سیر گرداند و به آرزو رساند از اثر تربیت سالم خانوادگی و تواضع ذاتی با یگانه دختر خانه و خانواده ( پیغله ناجیه جان) دخت عاقله و فاضله، صبیه حاجی صاحب ( عبدالفتاح خان ) دختریکه رویش از آفتاب و مهتاب مستور بود به صدای مادر مبارکت لبیک گفتی و خواستگار دختریکه جامه تقوا به بر و چادر عفت به سر داشت برای خویش بزگزیدی همنیشنان و رفیقان خاص پدر خرسند و مسرور ساختی و سنگ این بنیاد نیک را نهادن جای سر بلندی و افتحار است و سعادت جاویدانی نصیب تان باد . از بنده برای تو از خدا (ج) جز طول عمر و دعا خیر بهتر ازین دیگر چی یادگار است. با کمال محبت      ( بیقرار ) دهم قوس 1395 هجری خورشیدی مهتاب قلعه چهاردهی کابل/افغانستان

ارجمند گرامی برادر زاده عزیزم احمد محمود جان امپراطور

شاعر قلبها

برایت درود میفرستم

تبریک به تو ای سخن سرا زیرک و دانا

پیوند وصلت تو خجسته ومبارک باشد دایما

هنگامی خبر مسرت انگیز ایام شاهیت برایم

مسموع افتید این خبر خوش باعث شعف خاطرم گردید.

چون من همنشین قرین و مصاحب نزدیک پدر فاضل و دانشمندت بودم

در روز گار غم شادی با شما بودم و خواهم بود

میخواهم به نوبه خود پیام تبریکی خویش را به این چند سطر حرف و

سخن ناموزون را به عنوان تحفه یکی از ( خرابات نشینان )

محفل حال دل و سخن از طبع نا ساز گار در حالت کسالت مزاجی و

قلب بیمار افکار و گفته های دلم را روی اوراق

دنیایی مجازی نقشبند سازم

( به شما و مادر مبارکت ) عرض تبریک تقدیم نمایم

ارجمند دوست داشتنی محمود جان خودت توانستی

که در زمان حیات پدر جان و هنگامی که اسیر بستر بیماری بود

از آزمون بزرگ موفق کامیاب و سر بلند بدر آیی

و دعای کنگورچی بزرگوار را کمایی کنی و از دعا خیر شان در حق خود

مستفید گردی خودت خلف صالح یاور صاحب هستی و خواهی بود

میدانم که در این روز گار و این آشفته بازار از مشتریان

سفله خریداران بسیار داشتی

از رنج نیش خار، مبارک است که در کنار گل بی خار غنودی

خوشا به حالی کسانیکی مثلی شما با عزت و آبرو

( شاه و داماد ) میشود ازین وصلت که بذر آدمیت و انسانیت بارور میگردد

خداوند (ج) هر جوان با ایمان و با اخلاص را نصیب مردم نیکو سیر گرداند

و به آرزو رساند از اثر تربیت سالم خانوادگی

و تواضع ذاتی با یگانه دختر خانه و خانواده

( پیغله ناجیه جان) دخت عاقله و فاضله،

صبیه حاجی صاحب ( عبدالفتاح خان ) دختریکه رویش از آفتاب و مهتاب مستور بود

به صدای مادر مبارکت لبیک گفتی و خواستگار دختریکه

جامه تقوا به بر و چادر عفت به سر داشت برای خویش بزگزیدی

همنیشنان و رفیقان خاص پدر خرسند و مسرور ساختی و

سنگ این بنیاد نیک را نهادن جای سر بلندی و

افتحار است و سعادت جاویدانی نصیب تان باد.

از بنده برای تو از خدا (ج) جز طول عمر و دعا خیر

بهتر ازین دیگر چه یادگار است.

با کمال محبت

الحاج عتیق الله ( بیقرار )

دهم قوس 1395 هجری خورشیدی

مهتاب قلعه چهاردهی

کابل/افغانستانتاریخ : سه شنبه 95/9/23 | 5:44 عصر | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

تصاویر از محفل ازدواج احمد محمود امپراطور دهم قوس 1395 هجری خورشیدی کابل افغانستان
تصاویر از محفل ازدواج احمد محمود امپراطور دهم قوس 1395 هجری خورشیدی کابل افغانستان
تصاویر از جشن عروسی احمد محمود امپراطور

تصاویر از محفل ازدواج احمد محمود امپراطور دهم قوس 1395 هجری خورشیدی کابل افغانستان
مراسم نکاح احمد محمود امپراطور با جمع بزرگان کابل و بدخشان
احمد محمود پشت میز عقد نکاح در حال امضاء سند نکاح خط
احمد محمود امپراطور با جمع دوستان در محفل عروسی اش
احمد محمود امپراطور در لباس شاهی عروسی
احمد محمود امپراطور در لباس شاهی عروسی AHMAD MAHMOOD IMPERATOR
Modeling Pictures AHMAD MAHMOOD IMPERATOR
تاریخ : جمعه 95/9/19 | 11:28 صبح | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

یک خبر خوش دو خبر ناراحت کننده احمد محمود امپراطور

درود به سروران، دوستان همیشه صمیم و مهربانم.!

مدتی بنابه گرفتاری ها از سعادت همسخنی و التفات

شما بدور مانده بودم ولی یاد و محبت شمایان در روح و قلبم جاری بود.

خداوند رحمان و رحیم زندگی پر فراز نشیب بمن عطا نموده

که در هر حال شکر گزارم.

عزیزانم من با یک خبر خوش و دو خبر خیلی ناراحت کننده

خدمت شما دوباره حاضر شدم.

بتاریخ 07 قوس 1395هجری خورشیدی

که برابر میشود 27 نوامبر 2016 میلادی

تازه از نماز عصر فارغ شده بودم که

خبر مرگ پسر کاکایم رامین جان نظامی برایم مخابره شد که

سخت قلبم را در آتش ناراحتی کباب کرد

شهید رامین کارمند وزارت دفاع ملی بود

و در یک حادثه ترافیکی

در شاهراه فیض آباد / کشم در ولایت بدخشان جام شهادت

را نوشید و به لقا الله پیوست.

چون برنامه محفل عروسی من از قبل تعین شده بود

دیگر برای مان فرصت نبود تا دوباره دوستان را آگاهی بدهیم

من با کاکایم در بدخشان به تماس شدم که ایشان با

محبت و بزرگی خود نوازشم کردند و فرمودند که

امروز سوم رامین جان هم بخیر گذشت خودت راحت

محفل را با تحمل و برد و باری به پیش ببر قسمت همین بوده.

منم به رضا خداوند و اتفاق خانواده و دوستان

به تاریخ 10 قوس 1395 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 30 نوامبر 2016 میلادی

در تالار مجلل واقع دارالامان شهر کابل با

ناجیه جان رحمان زاده رسماً ازدواج کردم

درست شش روز بعد از ازدواج من خبر مرگ

نواسه کاکایم دختر جوان و پر آرزو در

اثر مسمومیت دارو مرا شدیداً غمگین ساخت.

این بود شرح روز های که از من احوال نداشتید.

خواستم ذریعه این پیام احوال سلامتی خود و دودمانم

را بدهم و از مهر بیکران، تماس ها و پیام های

بی آلایش فرد، فرد شمایان ابراز امتنان و سپاسگزاری کنم.

از خداوند تبارک تعالی برای جمیع گذشتگان

بهشت برین و برای بازمانده گان صبر و استقامت استدعا دارم.

التماس دعا

با حرمت و محبت بی پایان

پنجشنبه 18 قوس 1395 هجری خورشیدی

امپراطور

کابل/افغانستان
تاریخ : جمعه 95/9/19 | 7:58 صبح | نویسنده : احمد محمود امپراطور | نظر

ساعت فلش

عشق سنج آنلاین


عشق سنج آنلاین