سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان
بر ِ مطرب ِ بد آمـــوز دف و چنگ می فرستم

رم ِ آهـــــویی ختـــن را به پلنگ می فرستم

به خمار باده مستـان می و بنگ می فرستم

بر ِ یــــــار اگـــر پیــــام ِ دل ِ تنگ می فرستم

به امیـــــد باز گشتن همـــه رنگ می فرستم

-------------------------------------------

اگـــرم شود میســـــــر بمن عمـــــر جاویدانی

همـــــی کارمی بدلهـــــا همـــه تخــم مهربانی

مشت خاک را چه حاصل زغرور و شخ کمانی

در صلـح می‌ گشـــــــــاید ز هجــــــوم ناتوانی

مژه‌ وار هر صفـــی را که به جنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

بفـــرازمی ز همـــت سر خود بچـرخ ِ گردون

ز خــدا و طالع ِ خود شده ام همیشـه ممنون

به شهید ناز عشقت چه خطر به رخت گلگون

نی‌ام آن که دستـــگاهم فکند به ورطه ی خون

پر اگر بهـــــم رسانـــــــم به خدنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

به نوای بلبــــل عشق عــرق از گلاب ما کش

دل دردمــــــــند مــــــــا را تو ز وادی بلا کش

بگشـای چهـــــــره ات را و حقیقت از گوا کش

اثر پیـــــــام عجــــــــــزم ز خرام اشک وا کش

به طواف دامن امشب دو سه لنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

عجب است ز فطــــــرت دوُن برود خیال باطل

گل آفت است یکســـــــــــر بر صیــــد تیغ قاتل

ز تلاش نابجــــا ات به ظفــــر نـــــگردی نایل

ز درشتـــــــی مـــــزاجت نی‌ام ای رقیب غافل

اگر ارمغــان فرستــــم به تو سنگ می‌فرستم

--------------------------------------------

به غــریق ِ بحر عشق به نجات ساحلی نیست

گل بــــــــاغ آرزو را ز خمــــوشی بلبلی نیست

شب و روز انتظارم به رسیـــدن حاصلی نیست

به هزار شیشه زین بزم سر وبرگِ قلقلی نیست

ز شــــکست دل ســلامی به ترنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

همه لذت دو عالــــــم ندهـــــــم به یک گدازت

به سجودت اوفتـــــــــــادم بنمــــایم اهل زارت

تویی بهر من چو محمود منی غمــــزدا ایازت

ز جهــــان رنگ تا کی‌ کشــــــــم انتظار نازت

تو بیــــــا و گـــــر نه آتش به فرنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

دل دردمنــــــــــد "محمود" شده ناصبور بیدل

به اعجــــــاز نـــــــاز دارد بکلام ِ طور بیدل

همـــــــــه عالـــــــم معنی بُوَد و شعور بیدل

اگــــــر انتظـــــار باشــــــد سبب حضور بیدل

همه‌ گر زمان وصل ‌است به درنگ می‌فرستم

-------------------------------------------

سه شنبه 26 جدی 1391 هجری خورشیدی

که برابر می شود به 15 جنوری 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ جمعه 91/10/29 ] [ 12:22 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 

مخمس: احمد محمود امپراطور

بر غزل: صوفی غلام نبی " عشقری"


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


افتـــــاده به پیش قدمت کوهی گران است

ابروی کج ات را مه و خورشید فسان است

تیــــر مژه ات در سپـــر سینه نشان است

در لعل لبت گرچــه حیــات دو جهان است

حسن تو سراپـــا به خـــدا آفت جان است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


باشد دُر دنـــــــــــــدان تو چــون دُر یمانی

یاقوت لبـــی لعل تو پیوستــــــــه به کانی

ایکــاش شود تا به کنــــــــــــارم تو بمانی

قــــدر گل رخســـــار خود ای شوخ ندانی

رویت بخـــدا قبله ی صاحب نظران است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


مُردم ز فراقـــی تو و تنهـــــــــــا مگزارم

اشک سر مژگانــــــم و من لحظه شمارم

چون ناله به افـــــلاک رسیده است غبارم

روییده گل نرگس شهــــلا ز مـــــــــزرام

یعنی که شدم خاک و نگاهم نگران است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


گشتـــــــم به فدای تو من ای شوخ پریزاد

افتـــــــــــــاده به بند تو هم و از همه آزاد

نخچیــر به عشقت منم و هستی تو صیاد

از دور تـــــــــــرا دیدم و گفتم بر شمشاد

شوخی که دلم برده همین سرو روان است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


از خـاک کف پـــای تو یک بوســه تمناست

در قلب منی خون شده این غلغله بر پاست

محمود ز ســــر تا بقــدم جملگی رسواست

معشوق و می امروز در این خانه مهیاست

لیکن چه توان کرد که مـــــاه رمضان است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


چشمم شده از فــــــرقت و دوری تو حیران

دیوانـــــــــــــــه شدم من بروم طرف بیابان

تاکی بکنـــــــم من جــــگر خود تهی دندان

زاهد تو مرا نشمــــــــــری از خیل مریدان

در روی جهان پیر من این تازه جوان است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


هستی تو جهان من و یک عالـــــم ِحکمت

در خواب به بینــــــم بخـــدا است غنیمت

چون ابر ببـــــاری به سرم گونه ی رحمت

جانــــــــا چه کنــــــم پیش تو اظهار محبت

«چیزیکه عیانست چه حاجت به بیان است»


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


در بین همـــــه عاشق و معشوق وفــــا بود

از جانب یک بر دیــــــــــــگر دست دعا بود

نور و نمکِ چهــــره ی شان پاک و صفا بود

سابق بخــــــدا پیـــــر و جوانش به حیا بود

گستاخی و بی باکی در این عصرو زمان است


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


"محمـــود"
به تنهـــــــــــایی و عشق تو بنالد

سر در رهـی این درگــــه و این کوچه بمالد

از عشـــق تو مشکل که کشـــد درد و ننالد

جــــا دارد اگــــــر عشقری بر خویش ببالد

در عصر خود امــــــــــروز کلیم همدانست

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


چهار شنبه 27 جدی 1391 هجری خورشیدی

که برابر می شود به 16 جنوری 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور


افغانستــان


[ جمعه 91/10/29 ] [ 12:15 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 


ای نازنین شود که تقاضــــــــــــــــــا کنی مرا

در جوی عشق ســـــــــــرو سمن سا کنی مرا

با نام خویش اســــــــــــــــم ِ مسمـــا کنی مرا

گر آشنــــــــــــــــــای یک شبی یلدا کنی مرا

شاید غزلســـــــــــــرای غزلهـــــــــا کنی مرا

-----------------------------------------------

چون اشـــک در دو چشــــــــم گهر پرورت منم

یعنی چو جسم و جان همـــــه وقت در برت منم

آیینـــــــــه دار عشقــــــم و روشنــــــگرت منم

در خون فتـــــــــاده بسمل پشــــــــت درت منم

ای کاش خنــــــــده کرده تماشــــــــــا کنی مرا

------------------------------
------------------

میثــاق عشق من بوفـــــــا سخت محــکم است

روزی  ببینمت بدلــــــــــم شور عــــــالم است

خاک رهـــی تو در نـــگه ی من محــرم است

جان را هــــــــــــزار بار فدایت کنـــم کم است

آندم که مُست ساغـــــــــــر و مینـــــا کنی مرا

------------------------------
------------------

دار و نــــــــــدارِ زندگی بر بــــــــــاد می کنم

تــا اوج چــــــرخ همهمــــه ایجــــــاد می کنم

مـرغ شکستـــــــــــــه بــال خود آزاد می کنم

ای بخت بــد ز دست تو فــــــــــریــاد می کنم

بیــــرون اگر ز کوچه ی لیـــــــــلا کنی مرا

------------------------------
------------------

با عطــر عشق مهـــــــــــر تو را بوسه میزنم

جـــادوی چشـــــم و سحِـــر تو را بوسه میزنم

ســـــرو ِ روان و چهــــــر تو را بوسه میزنم

برگ بهـــــــار شعــــــــــر تو را بوسه میزنم

تا آشنــــــــــــــای رنگ تمنـــــــــــا کنی مرا

------------------------------
------------------

می از صبوحی دیــگری هرگــــــز نمی چشم

من نــــــــاز تو بجــــان و دل خود همی کشم

ای جـــان من به بی گنــــــه خود چـــرا خشم

هرگــــــــز  ز سینــــــه آتش عشقت نمی کشم

گر خــــاک پای مــــــــــردم دنیـــــا کنی مرا

------------------------------
------------------

شانـــــــــــــه زند نسیـــــم سحــــــر کاکل ترا

صوت هـــــــــــــــــزار نغمـــه سراید گل ترا

خوبـان کجـــــــــــــــا توان برســـد محفل ترا

شـــــاید بســــــــوزد آتش شعــــــــــرم دل ترا

گــــر در دل زمانـــــــــــــه تو رسوا کنی مرا

------------------------------
------------------

انـــدر دیـــــــــار غــــربت و دور از نظر منم

از فــــرقت تو ریختـــــــــــــه خونی جگر منم

در بـــــــــاغ آرزو شجـــــــــــری بی ثمر منم

در کــــار عشق از دو جهـــــــان بی خبر منم

دیوانه  گشتـــــــــه ام، چه دل آســــا کنی مرا

------------------------------
------------------

شور دو عالــــــــم است بخدا شور و محشرت

خندیدن هــــــــــا و، جلوه و نـــــــاز مکررت

چون من هـــــــر آنــــــکه دید شود او قلندرت

بر قطــــــره های اشک پریشـــــان گوهـــرت

خواهــــــــم که آشنـــــــــــا، دل دریا کنی مرا

------------------------------
------------------

گوهـــــــر بریــــــز می  بکف ات از دُر دری

ســـــــرو من و، بهـــــار من ای زاده ی پری

دیگر بس است بهـــــــر خدا فـــکرِ خود سری

خوانـــــــــدم ز نرگس تو معمـــــــای سروری

بی پــــــــرده کـاش راز معمـــــــــــا کنی مرا

------------------------------
------------------

محمـود تـــا به کـی بشمـــد بوی پیـــــــــرهن

ای شمــــــع محفل من و خورشیـــــــد انجمن

ای یــــار من ، عزیــــــــز من، ای دلبر کهن

بی پـــــــــــرده گر ز”جوهر”عشقم زنی سخن

سنگســـــار شیــــخ و، قاضی و ملا کنی مرا

------------------------------
------------------

چهار شنبه 20 جدی 1391 هجری خورشیدی

که برابر می شود به 09 جنوری 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

کابل - افغانستان

[ جمعه 91/10/22 ] [ 11:40 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 160
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867849