سفارش تبلیغ
صبا

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

نامه و نامه رسان


بر مرغ پــــــــر شکستــــه ی من آشیان نماند

از بی نمی بدشت و دمن ضیمـــــــــــران نماند

گل دستــــــه ها برفتــــه به بـــازار گل فروش

در صحن بــــاغ دبدبــــــــه ی باغبــان نماند

شد عصر کمپیوتـــــر و انتـــــــرنت و موبایل

افسانــــــــه
گشت نامــه و، نامــه رسان نماند

بهــــــر تلاش روزی و یک لقمـه نان خشک

این دهــــر سفله در بدلش جان ده جان نماند

پاس وفــــــا و نان و نمک گشتــــه زیر پای

یــــــار و رفیــق کاکــه و، کاکــه جوان نماند

از دست این مهاجــــــــــرت و جنــــگ لعنتی

از یــــــــــار من نشانـــــی آپارتمــــــان نماند

از سنگ قبـــــــر بابـــــــه کلان ساختن حمام

اندر مـــــزار پیـــــر و مُـــراد استخوان نماند

سبک جفنــگ شعـــــر نو امــــروز شد رواج


گفتـــــم ردیف و قافیــــــه و نکتــه دان نماند

رســـــــم و رواج رقص کمـــــر گشتی سنتی

این آبــــــرو به طایفـــــــه و دودمـــان نماند

جنگ کـــــروز و راکت محــــاوره ایست گرم


بهر سپــــــاهی نیـــــزه و تیر و کمان نماند

عهد و، وفــا گرفتــــه بخود بوی خود سری

یک ذره اعتبــــــــار به سگ و پاسبان نماند

یـــــارم برفت و گوشــــــه ی تنها بمن بماند

از رفتنش دلیــــــــــل بمن در میــــــان نماند

چشمـــم شگوفـــــــه کرد ز بس من گریستم

بر این دو دیــــــده نعمــت اشـک روان نماند

در سعد و نحس زندگی"محمود"شد غمین

از طالعش ستـــــــــــاره ی در آسمان نماند


گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شمابووووسگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

آفرینآفرینآفرینآفرینآفرین

 آفرین
شنبه 10 حمل 1392 هجــری خورشیدی

که برابر میشود به 30 مارچ 2013 میلادی

ســـــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ یکشنبه 92/1/11 ] [ 2:11 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

آرزو ها و خاطرات


تا طلعت و جمـــال تو جوهر کشیده است

عشاق را شبــــان به لبِ در کشیده است

چشمت زبس خمار فتاده است سوی من

گویی شـراب میکده هـا سر کشیده است

ابــــــروی نازکت چو مـــه نو در آسمان

مرغ دلـم به تیغ و به نشتر کشیده است

از عمق بحـــر حقــــه ی دندان و لعل تو

مرجان و لؤلؤ و دُر وگوهـر کشیده است

از پشت سر بدیدم و جانم به جان نماند

مواج زن که سنبل خود تر کشیده است

تا کـــه شنیــده حسن و نــکو رویی ترا

واعظ به فــکر حور ز منبر کشیده است

ســــرو سهـی و قامت نازت عزیـ
ـز من

دانی جهان به عالم محشر کشیده است

ژولیده موی و رنگ رخم کاه و زعفران

نامم به شهر مستِ قلنـدر کشیده است

بیمار عشق تو شده افتــــــاده ام بخاک

کارم کنون به دارو و داکتـر کشیده است

بهــــــر معاینــه به شفاخانه بـــــردن ام

گفتـــــن علاجِ کار به بستر کشیده است

دیوانــگی و شهـــرت
"محمود" را نگر

از این دیــــــار پای فراتــــر کشیده است

--------------------------------------

جمعه 09 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 29 مارچ 2013 میلادی

ســـــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ جمعه 92/1/9 ] [ 1:51 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

زندگی در انتظار

 

شب بود و چشم من به پیام تو داشتم

من انتظـــار وعـده ی خـام تو داشتم

امپراطور


[ چهارشنبه 92/1/7 ] [ 11:39 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

دنیا عشق و محبت

 


ندانـــــــــــم شوخِ من بــــازار می آید نمی آید

به گل گشتِ گل و گلــــــــــزار می آید نمی آید

شبانگاه بود و رفتم من بسوی کوچه ی نازش

بدل گفتــــــــم بمـــــان بگذار می آید نمی آید

چـــــــــراغ خانه اش روشن بود و اینرا نداستم

که سوی پنجـــــــــــره یکبـــار می آید نمی آید

تمــــــام هوش و گوشم را گرفتم سوی آوازش

ببینم تا صدایش از در و دیوار می آید نمی آید

شب و روز انتظارش هستـــــم و اینرا نداستم

که آخــــــــــــر او بسوی یــــار می آید نمی آید

به این ویــرانه تن باشد مـــــــرا استاد و آبادی

به تعمیــــــــــــر دلــــم معمار می آید نمی آید

مرا عشقش نموده در همه عالم چنین رسوا

به زاری منـــــــــی نــــــــــزار می آید نمی آید

ز بهــــــــر عشق او فتوی بداد قاضی قتلم را

به سیــــــــر من بسوی دار می آید نمی آید

شب نـــوروز بود و من بُـدم با این دل سرکش

به محمود آن مـــــه غمخوار می آید نمی آید

-----------------------------------------

 

سه شنبه 29 حوت 1391 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 19 مارچ 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 11:1 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

ahmad mahmood imperator

 

باد بهـــــــــــــــاری که وزیدن گرفت

غنچه بهــــــــــر شــــاخ دمیدن گرفت

 

آهو وشِ ، مــــــــه رخِ، بلبــــل زبان

از نظـــــــــــر ِ من رمیــــــدن گرفت

دست او بـــــگرفتم و زاری کنـــــان

لب بـــه لبش تــــــا که رسیدن گرفت

جــام شــــراب هر دو زدیم پی به پی

او لبِ من را بــــــــــه گزیدن گرفت

سینــــــــه ی من مستـــیء دیگر کند

از لبِ من بـــــــــــاده چکیدن گرفت

محمود از این عشق پری روی خود

پیش قــــــــدم هـــاش خمیدن گرفت

—–——–

عصر چهارشنبه مطابق به تحولی سال 1392 هجری آفتابی
سرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 10:17 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

Beautiful Spring   سروده های احمد محمود امپراطور

 

تلخ آمـــــــــدم از زنده گی ایکــــاش بمیرم

از بار غـــــــــم عشق تو افتـــــاده به زیرم

انساج وجودم بمن است چون غل و زنجیر

یعنــــــی که به زندانــــم و در بند و اسیرم

پهنــــای فلک در نظرم منظری خون است

دردم شده افــــزون ز دیــــــروز و پریـرم

از طالعــــی خوابیده ی خود من گله دارم

یکبــــــار نشد قسمت من دست تو گیرم

از خون دلم کاسه ی صبـــــرم شده لبریز

فریـــاد کشم من دیگر این غــــــم نپذیرم

کم نیستــــــم از زنده گی و هستی دنیا

از دیـــدن روی تو کــــه من سخت فقیـرم

با بخت سیــــه مشکلی را حل نتوان کرد

بگزار ببینــــــم چــــــه کنــــــد ذاتِ قدیرم

این سینـه ی محمود هدفِ تیر بلا است

گـــــر از تو نخوردیــــم بـــزن لایقِ تیرم

------------------------------------------

جمعه 25 حوت 1391 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 15 مارس 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان

 

 

 


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 10:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

ahmad mahmood imperator

 

من به دیـــــــــدار، شبان از همه تنها رفتم

نشه بر عالـــــــــم او به می و صهبا رفتم

 

پی سپر گشته بودم از رهی آن جنگل سبز

نیمــــه شب بود و منـــم لب، لبِ دریا رفتم

به تحیت و نیـایش شده بودم مصــــــروف

گشتـــــــــــــم آزاده و با روح مسیحا رفتم

بلبل این قفســـــــــم بردمی تا بـــاغ بهشت

به تماشــــــــــــا گهی آن صاحب دلها رفتم

آیت الکرســی و، یاسین بودی و، قل هوالله

ورد بودی بزبـــــان و به تمنــــــــــا رفتم

به قیــام و به رکوع و به سجود و به قدر

یکی را کــــــرده پرستش سوی یکتا رفتم

منِ “محمود” چنین حالتِ را کـــــردم طی

تا به خویش آمـــــــدم از عالمِ  رویا رفتم

—————–

جمعه 02 حمل 1392 هجری آفتابی

که برابر میشود به 22 مارچ 2013 میلادی

ســــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان

 

 

 

 

 


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 10:8 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 

احمد محمود امپراطور


در این بهــار دامنـــــــــــه ی سبزه زار گیر

زیبـــــــــــا قد ِ چو ســـرو ِ لب ِ جویبار گیر

دل را کبــــاب کن تو در اندیشــه ی وصال

پیــک شـــــراب از قــــــدح ِ لاله زار گیر

از ناله هــــای بلبل مستــــانه مست شو

گل غنچه را چو غنچه ی لب در شمار گیر

جان را فــــــدای خاک قــــــدم های یار کن

این را به جمــــــع دبدبــــه ی روزگار گیر

شادی بده به هموطن خویش و شاد زی

بر دزد و کیسه بر همه وقت چوب دار گیر

آزاده باش تا به غــــــــرورت کنند فخــــر

از بیــــــــم حادثــــــــات نه راه فــرار گیر

با جد و جهـد و سعی تلاش نکو خویش

ســـــــــردار و ســــر بلند شو افتخار گیر

نگذار دشمنان ببرند بر ســـــــرت یورش

بهـــــــــر مدافعــــــه به کمند و حصار گیر

از تیـــره طینتــان نشوی در هراس و بیم

مردانـــــــــه باش قامت خود استوار گیر

محمود را دگــــر مگـــــذار انتظار خویش

آی و ورا به آغــــــــوش خود آشــکار گیر

------------------------------------

یکشنبه 04 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشو به 24 مارچ 2013 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 10:4 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

ahmad mahmood imperator

 

الله ای مست شیــــرین کام من ای دشمن جانم

کجایی از غمت من در کرایی گشتــــــه بریانم

دماغ آشفته ودل غرق خون است خوب میدانی

جـــــــگر آزرده شد از بس گرفتـــم زیر دندانم

جفا جو است دهــــر و، طالع ِ من است خوابیده

که از لعـلِ لبِ تو من همیشـــــــه دور می مانم

جهان زیبــــــا شود روز ِ ببینم سـرو تن نازت

تویی عشقم، تویی جانم،تویی عمر و تو ایمانم

به عشق خود بصد ســـوز و گدازت آزمـودیم

دگـر بس کن وبالت میشود آخــــــر که انسانم

دو چشمم اشک شـادی را تمنا می کند هر دم

ولی ازهجـر رویت خون چکد از تیـر مژگانم

اگر نام تـــرا من در میـان شعـــــــر خود آرم

به بیت منتخب گــــردیده ی تـــو زیب عنوانم

دل "محمود" را در این بهاران شاد نتوان کرد

ببخشید نالـــــه هــــا و شیون ِ من را عزیزانم

-----------------------------------------

شبنــه 03 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 23 مارچ 2013 میلادی

ســــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ سه شنبه 92/1/6 ] [ 9:50 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 235
بازدید دیروز: 283
کل بازدیدها: 564591